Anotácie predmetov

 

  (2500) Bezpečnosť elektrických zariadení
Normalizácia v elektrotechnike. Bezpečnosť el. zariadení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom - druhy ochrán. Legislatívne predpisy v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení. Požiarna bezpečnosť elektrických zariadení. Postupy pri úrazoch elektrickým prúdom.
Garant: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.

  (2502, 2503) Elektrické obvody I.
Základné pojmy z teórie elektrických obvodov, topológia e.o., metódy analýzy, princípy, poučky, energia, výkon. Analýza lineárnych e.o. v stacionárnom stave. Základy analýzy nelin. e.o. Lineárne e.o. v harmonickom ustálenom stave, analýza komplexným počtom, výkon, rezonančné obvody.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2516, 2517) Elektrické obvody II/e
Elektrické obvody v harmonickom ustálenom stave-pokračovanie, analýza trojfázových obvodov. Obvody s premenlivými parametrami. E.o. v neharmonickom ustálenom stave. Analýza e.o. v prechodnom stave. Základy teórie dvojbrán. Obvody s rozloženými parametrami, analýza.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2519, 2520) Elektrické obvody II/i
Analýza lineárnych elektrických obvodov v ustálenom harmonickom stave. Riešenie lineárnych e.o. s neharmonickými periodickými priebehmi. Použitie operátorového počtu na analýzu obvodov v prechodnom stave . Základy teórie dvojbrán. Analýza obvodov s rozloženými parametrami.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2511) Elektromagnetické polia a vlny
Diferenciálna a integrálna formulácia Maxwellových rovníc. Metódy riešenia statických polí s aplikáciami na telekomunikácie. Maxwelove a vlnové rovnice dynamických polí. Šírenie rovinnej vlny v stratových a bezstratových prostrediach. Odrazy na rozhraniach. Kovové a dielektrické vlnovody a vedenia s TEM, TE a TM vlnami. Vyžarovanie vĺn elementárnym dipólom. Smerové charakteristiky kombinácie dipólov. Šírenie Gaussovského zväzku.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2512, 2513) Elektromagnetické pole
Základné pojmy a zákony elektromagnetického poľa. Prípady stacionárnych polí, časovo premenných polí, metódy analýzy, aplikácie. Elektromagnetické vlny v rôznych prostrediach. Povrchový elektrický a magnetický jav, tienenie, vyžarovanie, základy šírenia a vedenia vĺn.
Garant: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.

  (2532) Elektromagnetizmus
Základné zákony elektromagnetického poľa (EMP) v integrálnom a diferenciálnom tvare. Elektrostatické a magnetostatické pole, základy analytických a numerických metód analýzy polí. Časovo premenné EMP, základné vlastnosti, základy šírenia a vedenia elektromagnetických vĺn.
Garant: doc. Ing. Jan Bydžovský, PhD.

  (2525) Analógové a číslicové obvody
Vlastnosti a použitie operačných zosilňovačov, typy aktívnych filtrov, generátory harmonických, pravouhlých a tvarových kmitov, časovače. Polovodičové logické členy, syntéza kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Mikropočítače a mikroprocesory, pamäťové a periférne obvody.
Garant: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

  (2522) Prístrojová technika
Výklad základných princípov, činnosti a aplikácie najčastejšie sa vyskytujúcich funkčných blokov v prístrojovej technike ako napr. DC/DC zdroje, meracie zosilňovače, vzorkovacie obvody, A/D a D/A prevodníky, fázové závesy, princípy a technika spracovania nízkoúrovňových signálov.
Garant: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

  (2529) Difrakcia a koherencia
Maxwellove rovnice. Šírenie sa optických vĺn voľným priestorom. Difrakcia vlny na hrane, štrbine a mriežke. Optická filtrácia. Fresnelov a Fourierov hologram. Šírenie sa laserového lúča vo voľnom priestore. Prechod optického zväzku šošovkou. Časová a priestorová koherencia.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (5526) Optické vlnovody
Impulzy a signály v disperznom prostredí. Maxwellove a vlnové rovnice v nehomogénnych prostrediach. Totálny odraz, evanescentné vlny. Planárne vlnovodné štruktúry. Cylindrické vlnovody. Geometrická optika optický vlnovodov - rovnica eikonálu, trajektórie lúčov. Teória viazaných módov.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2530) Elektromagnetické vlny
Rovinná, valcová a guľová elektromagnetická vlna. Dopad, odraz a prienik vlny na rozhraní. Vyžarovanie vĺn. Vedené vlny na rozhraní, vlny vo vlnovodoch a v iných vedeniach. Vlny v rezonátoroch. Riešenia úloh programom DERIVE, overenie meraním a elmag CAD-om.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2543) Nelineárne optické vlnovody
Rovnice lin. vlny. Vplyv disperzie a nelinearity. Nelineárna Schrödingerova rovnica /NŠR/ pre obálku optickej vlny. Špeciálne prípady NŠR-fázová samomodulácia, nárazové opt. vlny, modulačná nestabilita. Obálkové solitóny. Brillouinov a Ramanov rozptyl v otických vláknach a ich využitie.
Garant: doc. Ing. Jozef Jasenek, PhD.

  (2561) Numerické metódy riešenia polí
Tenzorová algebra. Tenzorová analýza. Variačný počet a variačné princípy. Riešenie úloh teórie poľa metódou konečných prvkov. Mechanické polia – statická a dynamická úloha. Teplotné pole – stacionárna a nestacionárna úloha. Review zákonitosti elektromagnetického poľa. Vizualizácia polí. Metóda konečných diferencií. Metóda momentov. Metóda konečných prvkov. Priame riešenie Maxwellových rovníc FDTD metódou.
Garanti: prof. Ing. Justín Murín, DrSc., doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2563) Integrovaná fotonika
Technológia výroby dielektrických vlnovodov. Komponenty integrovanej fotoniky. Teória a metódy riešenia planárnych a vláknových dielektrických vlnovodov. Aplikácie teoretických poznatkov na popis komponentov integrovanej fotoniky.
Garant: doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.

  (2564) Aplikovaný elektromagnetizmus
Impulzové elmag. javy na vedeniach a ich dôsledky. Prepätia, vznik, dôsledky. Statická elektrina. Elektrický a magnetický skinefekt. Odraz a vnikanie elmag. vĺn na štrukturálnych rozhraniach. Vyžarovanie elmag. vĺn. Obdĺžnikový vlnovod. Šírenie vĺn v optických vláknach.
Garant: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.

  (2579) Magnetické materiály
Fyzikálna podstata magnetických javov v materiáloch a ich použitie v pamäťových, informačných elektronických a v silnoprúdových zariadeniach a v robotike. Magnetizmus mikročastíc, magnetická štruktúra látok a ich magnetické vlastnosti. Javy vznikajúce pri magnetovaní.
Garant: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.

  (2586) Meracie metódy vo vláknovej optike
Základné fyzikálne a prenosové parametre optického vlákna a analýza metód ich merania. meranie - numerickej apertúry , integrálneho útlmu, strát odrazom, strát v dôsledku ohybu, hraničnej vlnovej dĺžky jednovidového režimu, veľkosti stopy základného vidu, profilu indexu lomu, chromatickej disperzie, polarizačnej módovej disperzie.
Garant: doc. Ing. Jozef Jasenek, PhD.  Aktualizované: 24.7.2007 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava