Príklad 1

Medzi uzlami ef je napätie:

, preto

Súčet prúdov v reze J  je nula:

, preto

V slučke acea: ,

preto

V slučke bfdb: ,

preto

Zo súčtu prúdov v uzloch a a b máme:

Napätia medzi uzlami potom sú:

Napätie na prúdovom zdroji:

Tento zdroj výkon dodáva.

 

Iný postup:

Nech uzol c je referenčný:  odkiaľ priamo .

Nech uzol d je referenčný:  odkiaľ priamo .

 

 

 

Príklad 2

 

Bez riešenia sústavy rovníc. V slučke vľavo, s prúdovým zdrojom (3A) je známy prúd. Napätie na nelineárnom rezistore (90 V) sa vypočíta z jeho VA-charakteristiky. V slučke vpravo je známe napätie oboch zdrojov a preto je známe aj napätie na nelineárnom rezistore. Jeho prúd (2A) sa vypočíta z  VA-charakteristiky. Ostatné – priamo z Kirchoffových zákonov a Ohmovho  zákona.

 

 

 

 

 

 

 

Príklad 3

keď  .

 

 

Ak   bude: , ,

 

 

 

 

 

Príklad 4

 

Napätie nezávisí od impedancií zapojených do trojuholníka 3´3Z,  je dané len výrazom v ktorom vystupujú impedancie záťaže zapojenej do hviezdy 3´Z

posledné platí vďaka tomu, že záťaž je súmerná.

Je teda

Výpočet napätí na impedanciách zapojených do Y

Fázory prúdov sú v záťaži Y:

 

 

Prvá možnosť - použijeme transfiguráciu   D ® Y

budeme mať namiesto trojuholníka 3´3Z, hviezdu 3´Z: 

a celkovú záťaž:  dve Y  každú s impeadnciami 3´Z,  t.j. 3´100 W 

si môžeme predstaviť ako jednu Y/ s impedanciami  3´Z/2, t.j. 3´50 W

 

Prvá možnosť - použijeme transfiguráciu   Y ® D namiesto hviezdy 3´Z

dostaneme trojuholník 3´3Z

.

Výsledná záťaž je potom akoby tvorená dvomi paralelnými D - každý z nich 3´3Z , t.j. 3´300 - čo predstavuje jeden trojuholník 3´3Z/2,  t.j. 3´150.

Tento sa opäť dá transformovať na hviezdu (3´50 W).

 

Podľa uvedeného, obe záťaže aj Y  aj D  odoberajú rovnaké fázové prúdy Výsledné prúdy  fáz sú teda dvojnásobné ako je uvedene vyššie.