naspäť na hlavnú stránku

 

 


Skúška z predmetu:                                 ELEKTROTECHNIKA 1                                                                     

                                                                                                                                               Príklady - 50 bodov

 

 


Príklad 1 - (15 bodov)

     Ľubovolnou metódou zostavte minimálny počet rovníc potrebných na výpočet neznámych prúdov v obvode podľa obrázku (3 body). Rovnice vyriešte (2 body). Vypočítajte a bilancujte výkon (dodaný alebo spotrebovaný) jednotlivými zdrojmi a rezistormi (8 bodov).  Aj keď zvolíte slučky, alebo referenčný uzol, inak ako je doporučené na dolnom obrázku - uveďťe aj hodnoty tam vyznačených sľučkových prúdov is1, is2, is3, aj hodnoty tam vyznačených uzlových napätí uad, ubd, ucd (vzhľadom na vzťažný uzol "d"), bez ohľadu na to akú metódu ste pri riešení použili (2 body).

 

 

 

 

 

1. riešenie

 

v obvode sú dva prúdové zdroje (Is1=1, Is2=2) preto stačí jediná rovnica pre slučkový prúd Is3 (namiesto prekreslenia obvodu môžeme zvoliť slučky podľa obrázku v strede):

 

Is3(10+10)+Is110+Is2(10+10)+10 -10 -10 = 0

 

teda    

 

20Is3+1.10+2.(20) -10 = 0

20Is3 = -40  s riešením:  Is3 = - 2

 

 

2.riešenie

 

v obvode sú známe napätia dvoch uzlov (Ucd =10, Ubd =10) preto stačí jediná rovnica pre napätie Uad:

 

Uad(1/10+1/10) -Ubd/10-Ucd/10 –1+10/10= 0

 

teda    

 

Uad2/10 -10/10 -10/10 = 0

Uad/5  = 2  s riešením:  Uad = 10

 

 

Pri výpočte výkonov (UI) treba pri zdrojoch znamienkom rozlišiť či sú prúd a napätie orientované súhlasne (zdrojom spotrebovaný výkon: P<0) alebo proti sebe (zdrojom dodaný výkon: P>0). Na rezistoroch je orientácia vždy súhlasná (rezistorom spotrebovaný výkon: P >0). zhodou okolností sú v danej úlohe  výkony prúdových zdrojov nulové a žiadný z výkonov napäťového zdroja nie je záporný (nemusi to vždy byť tak !).

 

 

Is1 =  1

Is2 =  2

Is3 =   -2

Ucd = 10

Ubd =10

Uad = 10

 

 

 

 

PR1 = 10

PZ1 =    0

PZ4 =    0

PR2 =  0

PZ2 =  10

PZ5 =  20

PR3 =  20

PZ3 =    0

SPZ = 30

SPR = 30

Vždy platí:  SPR = SPZ 

 

 

 

 

 

 

 


Príklad 2 - (7 bodov)

Na základe merania poznáte výstupný výkon P4 = 2 W (na rezistore 2W), poznáte v obrázku vyznačený prúd I0 = 5 A, napätie U3 = 9 V, a VA-charakteristiku symetrického nelineárneho prvku I/I= (U/U0)3, precházdajúcu bodom I0 = 5 A, U0 = 6 V. Vypočítajte pomer I/ I3 (tzv. prúdový prenos) a pomer U/ U1 (tzv. napäťový prenos) trojpólov T2 a T1 v zapojení podľa obrázku.

 

 

 

riešenie

 

 

Ak je na výstupe výkon P = RI2 =2W,

pričom  R = 2 W,  musí byť :  I4 = 1 A.

Vzhľadom na vyznačený (zovše-obecnený) uzol platí:  I3 = I0, teda aj I= 5 A. Podiel prudov: I4/I= 1/5.             

 

Po dosadeni (!) prúdu I3 = 5 A do rovnice charakteristiky  I/5 = (U/6)3

dostaneme priamo napätie na nelineárnom prvku U = 6 V. Zo súčtu napätí v slučke medzi T1 a T2 (6+9+5) vychádza U2= 20 V.  Preto je podiel U2/U= 20/40.  A to je naozaj všetko J .

 

 

I4/I3  =   0.2

U2/U1  =  0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Príklad 3 - (12 bodov)

Určte časový priebeh napätia u2(t) ak U1max= 400 V, w =100 s-1 a L = 2 H.   Koeficient induktívnej väzby prvého páru cievok je c1= 0.5,  druhého páru cievok je c2= 7/8. Pri riešení použite náhradu induktívne viazaných cievok dvojpólmi s nezávislými pasívnymi prvkami Z1 ... Z4 , a napäťovými zdrojmi U12, U21, U34, U43, riadenými prúdom (podľa obrázku dole)!

 

riešenie

Pretože výstup je naprázdno, napätie bude určené prúdom J2 a vzájomnou indukčnosťou M2 a frekvenciou w, teda: U2 =U43 (J2) = jwM2J2. Druhý pár cievok sa navzájom neovplyvňuje lebo prúd tečie len jednou z nich !  (preto je U34= 0). V prípade prvého páru cievok je vzájomne ovplyvňovanie započítane v oboch zdrojoch napätia riadených prúdom: U12(J2) = jwM1J2 a U21(J1) = jwM1J1. Keďže ideálny zdroj napätia U1 je pripojený na paralelné úseky, pišeme priamo:

čo po dosadeni dáva:

a po úprave máme dve rovnice o dvoch neznámych:

 

 

s riešením:

preto U2 = U43 (J2) = jwM2J2 = j175´4/(j7) = 100 V, 

časová závislosť je: u2(t)= 100cos(100t)

 

 

Z1 =   200j

Z3 =   200j

Z2 =   200j

Z4 =   200j

U12(J2) = j100 J2

U34 (J4) =  0

U21(J1)  = j100 J1

U43 (J2) = j175 J2

 

 

 

 

 

 

 

 


Príklad 4 - (16  bodov)

Udajte fázory fázových a združených napätí nesúmerného trojfázového zdroja podľa obrázku. V trojfázovej záťaži „A“ vypočítajte napätie UOC. Stanovte komplexný výkon odoberaný zo siete dvojnásobnou (súmernou) záťažou (A+B). Pokračujte podľa návodu (postupne vypĺňajte priloženú tabulku). P1, P2, P3 resp. P12, P13, P23 - sú výkony na jednotlivých impedanciách PA resp. PB výkony v záťaži A resp. B a P – je komplexný výkon odoberaný zo siete. Ak poznáte menej pracné riešenie na stanovenie komplexného výkonu P, uveďte (slovne) alternatívny postup!

riešenie

 

 

Sústava „a“

 

Zdroj je nesúmerný, preto ani pri súmernej záťaži (3 x Z) nebude v sústave „A“ nulové U0C a na impedanciách nebudú rovnaké fázory napätia ani prúdu. Pretože všetky sú rovnaké a U02 +U03 = 0 (pozri na obrázok s fázormi napätí zdroja), je:

 

 

 

 

počítajme s efektívnymi hodnotami napätia na impedanciách,

 

 

 

 

 

Sústava „b“

 

tu sú Na impedanciách združené napätia:

 

 

 

Ďalej budeme s výhodou počítať podľa vzorca:

 

do ktorého za Uef  dosadíme abslutné hodnoty fázorov napätia na jednotlivých IMPEDANCIÁCH,

v tomto prípade:

 

 

 

 

Sústava „a“

 

,

 

 

Sústava „B“

 

,   

 

 

 

UOC = 30

U01 =   90         

U12 =   – 90 – j 90               

U02 =   j 90              

U13 =  – 90 + j 90              

U03 =   + j 90              

U23 =   + j 180              

A                                     B

P1 =   18 + j18              

P12 = 81 + j81

P2 =   45 + j45              

P13 = 81 + j81

P 3 =   45 + j45             

P23 = 162 + j162

PA = 108 + j108

PB = 324 + j324

P = 432 + j432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimochodom, po transformácii hviezdy „A“ na trojuholník by boli všetky impedancie 3z preto je výkon v sústave „B“ 3 krát väčší ako v sústave „A“ a teda  P = 4PA.

 

naspäť na hlavnú stránku